Polityka Prywatności

Informujemy, iż z należytą starannością chronimy Państwa dane osobowe. Stosujemy się do przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r., poz.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88).

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest Iwona Sosna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edumania z siedzibą w Gliwicach przy ul.Konarskiego 25c/I, II o numerze identyfikacyjnym NIP 627 -100 -29- 42.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Przekazując nam dane za pośrednictwem strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania (np.rektutacji – przydzielenia dziecka do odpowiedniej wiekowo grupy – do udzielenia konkretnych informacji dotyczących np. terminów naszych kursów – do wydruku dyplomów, certyfikatów, zaproszeń czy świadczenie usług księgowych).

Jakie dane osobowe zbieramy za pośrednictwem strony internetowej?
Podanie danych osobowych w formularzu na naszej stronie internetowej jest dobrowolne lecz konieczne w celu realizacji celów wymienionych powyżej. Zbieramy tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów oraz wymagane przepisami prawa. W szczególności przetwarzamy dane :
– pozwalające na ustalenie tożsamości : Imię i nazwisko dziecka oraz Rodzica/Opiekuna
– kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu
– dane przekazane przez kandydatów do pracy w przesłanych przez nich cv, w tym dane o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe ?
Zapewniamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej. System informatyczny, w ramach którego przetwarzane są Państwa dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz.U.Nr 100, poz.1024)
Dostęp do Państwa danych posiada Administrator oraz upoważnieni pracownicy stanowiący personel administracyjny szkoły Edumania. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych zostały zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy oraz do zachowania należytych środków ostrożności.
Nie udostępniamy osobom trzecim (za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa ), nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w jakikolwiek inny sposób Państwa danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa stosujemy zabezpieczenia w postaci haseł oraz ograniczenia dostępu.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane przetwarzamy jedynie przez okres realizacji celu przetwarzania tj. okres 1 roku szkolnego co związane jest z cyklem edukacyjnym w naszej placówce oraz w przypadku danych naszych Nauczycieli pozostają one w naszej bazie przez okres 5 lat.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji. Mogą Państwo także żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
Wymienione wyżej prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo ją cofnąć  – uszanujemy Państwa decyzję. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, Administrator uprawniony jest do dalszego ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
POLITYKA COOKIES
Oprócz Państwa danych osobowych przetwarzamy także całkowicie anonimowe pliki cookies.
Niniejszy dokument określa zasady jakimi posługuje się Administrator danych przy zbieraniu i przechowywaniu plików cookies.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies, czyli tzw.ciasteczka to drobne pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka tworzy i przechowuje w
Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.). Dzięki temu przy powtórnej wizycie na stronie internetowej można łatwiej dopasować treść do potrzeb odbiorcy.

Kto jest Administratorem plików cookies na naszej stronie internetowej ?
Administratorem jest Iwona Sosna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Edumania z siedzibą
w Gliwicach przy ul.Konarskiego 25c/ I,II  o numerze NIP 627 100 29 42.

Po co zbieramy pliki cookies ?
Chcemy ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej, dopasowując jej treści do Państwa preferencji,
ułatwić poruszanie się po podstronach oraz zapewnić niezbędne standardy bezpieczeństwa. Pliki cookies pozwalają także tworzyć statystyki pomagające zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. W efekcie możemy ulepszać jej strukturę i treści.

Jakie pliki cookies zbieramy ?
Zbieramy wyłącznie dane statystyczne, które są całkowicie anonimowe. Żadne pliki cookies wykorzystywane na naszej stronie internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Jaki mają Państwo wpływ na zbieranie plików cookies ?
W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym oraz usunąć wszystkie przechowywane pliki. W zależności od systemu operacyjnego można skorzystać z odpowiednich instrukcji. Prosimy jednak pamiętać, że odmowa zgody na pliki cookies może powodować niepoprawne wyświetlanie strony przez przeglądarkę bądź brak możliwości korzystania z niektórych jej funkcji.